Enter Our Mental Health Awareness Month Coloring Contest!

Hope Within Ministries

Hope Within Ministries یک مرکز صحی، مشوره دهی و صحت دندان اجتماعی می باشد.

خدمات ما

مرکز صحی اجتماع

HWCHC خدمات مراقبت های صحی اولیه را به گونه رایگان برای ساکنان کم درآمد کاونتی های Lancaster، Lebanon و Dauphin که بیمه صحی ندارند، ارایه می کند.

خدمات برای اشخاصی که در کاونتی های Lancaster، Dauphin، یا Lebanon زندگی می کنند و درآمد خانواده شان برابر به 250 فیصد سطح فقر فدرال یا کمتر از آن باشد، همانطور که توسط کارکنان HW تعیین می شود، پس از تکمیل نمودن درخواستی واجد شرایط بودن مریض، قابل دسترس خواهد بود.

مشوره دهی

Hope Within Counseling بر اساس فیس که باید توسط شخص پرداخت شود و مطابق به درآمد وی می باشد، ارایه می شود و هیچ شرایط دیگر برای اين خدمت وجود ندارد.

با همکاری با Lancaster Bible College و Capital Seminary و Graduate School، Hope Within خدمات کم مصرف مشوره دهی در مورد صحت روانی را ارایه می کند. فیس بر اساس درآمد تعیین می شود و ساعت ها متغیر می باشد.

برای معلومات بیشتر، با Anne Marie در Hope Within به شماره 717-367-9797 اکتینشن 313 تماس بگیرید.

مراقبت دندان

Hope Within Dental در ماه جولای 2020 راه اندازی شد. ما معاینه صحی دهان، آموزش، پاک کردن، روکش کردن، پر کردن و کشیدن را بر اساس کمک های مالی ارایه می کنیم.

خدمات برای اشخاصی که در کاونتی های Lancaster، Dauphin، یا Lebanon زندگی می کنند و درآمد خانواده شان برابر به 250 فیصد سطح فقر فدرال یا کمتر از آن باشد، همانطور که توسط کارکنان HW تعیین می شود، پس از تکمیل نمودن درخواست واجد شرایط بودن مریض، قابل دسترس خواهد بود.

مأموریت 1 ما این است که از طریق ارایه نمودن خدمات مراقبت های صحی، مراقبت دندان، مشوره دهی سالم و آموزش مرتبط، عشق خدا را با افراد نیازمند شریک بسازیم.

با ما تماس بگیرید